سرمایه‌گذاری در بازار چاپ صنایع آرایشی و بهداشتی

۲۶ تیر سرمایه‌گذاری در بازار چاپ صنایع آرایشی و بهداشتی

کاربرد چاپ دیجیتال در صنایع آرایشی و بهداشتی

محصولات آرایشی و بهداشتی یک از مهمترین بازارهای صنعت چاپ دیجیتال و بسته بندی جهان محسوب می شوند وخاورمیانه به عنوان بهشت تولیدات صنایع آرایشی بهداشتی مورد توجه تمام تولیدکنندگان جهانی است. به گزارش آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران،  ایران به دلیل عدم سرمایه‌گذاری مناسب و تحقیق شده در حوزه چاپ دیجیتال لیبل توانایی جذب این بازار را ندارد و خود نیز از مصرف‌کنندگان بزرگ این تولیدات است.

بازار چاپ صنایع آرایشی و بهداشتی

بی شک سیاستگذاران اقتصادی ایران باید توجه داشته باشند، در صورت رشد و توسعه صنعتی در بخش‌های تولیدی و عدم سرمایه‌گذاری دقیق و حساب شده  در صنعت چاپ و بسته بندی در ابتدای یک چالش جدید و پر مخاطره قرار خواهند گرفت و آن را می‌توان انباشت تولیدات غیر‌قابل عرضه دانست. مطمئناً در این صورت صنایع تولیدی کشور به واردات بسته‌بندی و مایحتاج خود از کشورهای توانمند در این حوزه بیش از پیش اقدام خواهند کرد که این خود تراز تجاری ایران با سایر کشورها به میزان بسیار قابل توجه به نفع رقبا تغییر خواهد داد.

 از سوی دیگر رکود کار و کاهش سرمایه گذار در صنعت چاپ و بسته بندی بعلت عدم سرمایه گذاری دقیق و کارآمد باعث عقب افتادگی بزرگ صنعتی در این بخش خواهد شد، اتفاقی که مهمترین بازدارنده توسعه صادرات غیر نفتی است.

منبع: آژانس خبری چاپ